Show simple item record

HSRI Annual Report 2020

dc.contributor.authorสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.contributor.authorHealth Systems Research Instituteth_TH
dc.date.accessioned2021-10-07T03:39:17Z
dc.date.available2021-10-07T03:39:17Z
dc.date.issued2564-09
dc.identifier.isbn9789742992606
dc.identifier.otherhs2710
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5420
dc.description.abstractในปี 2563 ภารกิจของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีหน้าที่สำคัญในการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข รวมทั้งเป็นหน่วยงานบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านสุขภาพของประเทศ (Program Management Unit : PMU) ที่มีบทบาทในการสร้างและขับเคลื่อนงานวิจัยด้านสุขภาพบนพื้นฐานความต้องการของประเทศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ตลอดจนตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาระบบสาธารณสุขของประเทศ โดย สวรส. มุ่งจัดสรรทุนวิจัยในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งจัดสรรทุนวิจัยให้กับโครงการสำคัญของประเทศ เช่น โครงการจีโนมิกส์ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาโรคเฉพาะบุคคลได้อย่างแม่นยำมากขึ้น หรือการตอบสนองต่อภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นภายในประเทศ เช่น การพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อตอบสนองสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้แต่ละงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก สวรส. ต้องเป็นงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในมิติของการพัฒนาความยั่งยืนของระบบการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการลดค่าใช้จ่าย การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบของงบประมาณการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีการผลักดันให้เป็นสิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานในระบบหลักประกันสุขภาพ การพัฒนามาตรการควบคุม/ป้องกันปัญหาโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฯลฯ นอกจากนั้นในปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์สังคมต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวรส. จึงมีงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาดังกล่าวของประเทศอย่างชัดเจน ทั้งการนำเสนอมาตรการต่างๆ ในการบริหารจัดการการแก้ปัญหาโควิด-19 รวมถึงการรักษาพยาบาล การให้วัคซีนและแนวทางในการกักกันโรค เช่น งานวิจัยการสังเคราะห์ข้อเสนอเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายและการวางแผน การปรับตัวในช่วงวิกฤตของระบบสุขภาพของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019, การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19, การสังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายจากการใช้แบบจำลองสถานการณ์พลวัตระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานของวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโควิด-19, การศึกษาประสิทธิผลการใช้พลาสมาของผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิด-19 สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีภาวะปอดบวมระดับปานกลางถึงรุนแรง ฯลฯ ทั้งนี้ตลอดการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สวรส. ขอขอบคุณคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ผู้กำหนดนโยบาย นักวิจัย เครือข่ายวิชาการ หน่วยงานภาคีทุกภาคส่วน ตลอดจนบุคลากรของ สวรส. ที่ร่วมกันทุ่มเททำงาน รวมทั้งสร้างองค์ความรู้และขับเคลื่อนงานวิจัยของ สวรส. ไปสู่การใช้ประโยชน์ที่สนับสนุนการแก้ปัญหาของประเทศและเป็นประโยชน์กับประชาชนth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectรายงานประจำปีth_TH
dc.subjectสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข--รายงานประจำปีth_TH
dc.subjectระบบสุขภาพth_TH
dc.subjectHealth Systemsth_TH
dc.subjectสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข--การบริหารth_TH
dc.subjectAnnual Reportth_TH
dc.subjectHealth Systems Research Institute--Annual Reportth_TH
dc.titleรายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทยth_TH
dc.title.alternativeHSRI Annual Report 2020th_TH
dc.typeAnnual Reportsth_TH
dc.identifier.callnoรายงานประจำปี ส181ร 2564
.custom.citationสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข and Health Systems Research Institute. "รายงานประจำปี 2563 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข : สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพไทย." 2564. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5420">http://hdl.handle.net/11228/5420</a>.
.custom.total_download48
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month48
.custom.downloaded_this_year48
.custom.downloaded_fiscal_year48

Fulltext
Icon
Name: hs2710.pdf
Size: 9.309Mb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record