Show simple item record

คู่มือการประเมินการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (EE-AMR Tool, Thailand)

dc.contributor.authorสุริยะ วงศ์คงคาเทพth_TH
dc.contributor.authorSuriya Wongkongkathepth_TH
dc.contributor.authorอมรรัตน์ วิจิตรลีลาth_TH
dc.contributor.authorAmornrat Vijitleelath_TH
dc.contributor.authorณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัยth_TH
dc.contributor.authorNattawan Palavutitotaith_TH
dc.contributor.authorปริชาติ บุญรอดth_TH
dc.contributor.authorParichat Boonrodth_TH
dc.contributor.authorนันทิยา สมเจตนากุลth_TH
dc.contributor.authorNuntiya Somjetanakulth_TH
dc.contributor.authorนิธิมา สุ่มประดิษฐ์th_TH
dc.contributor.authorNithima Sumpraditth_TH
dc.date.accessioned2022-07-26T03:14:20Z
dc.date.available2022-07-26T03:14:20Z
dc.date.issued2564-11
dc.identifier.otherhs2793
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5684
dc.description.abstractการดื้อยาต้านจุลชีพ (antimicrobial resistance: AMR) เป็นปัญหาระดับโลก เชื้อสามารถสร้างกลไกที่ทำให้เกิดดื้อต่อยาและแพร่กระจายต่อไปได้เป็นวงกว้าง นอกจากนี้เชื้อดื้อยายังสามารถถ่ายทอดรหัสพันธุกรรมดื้อยาไปสู่เชื้อสายพันธุ์อื่นๆ ก่อให้เกิดปัญหาการติดเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพที่มีความรุนแรงยิ่งขึ้นได้ บริษัทผู้พัฒนาและผลิตยาปฏิชีวนะหรือยาต้านจุลชีพยังไม่สามารถพัฒนายาชนิดใหม่ได้ทันกับสภาวะดื้อยาที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ติดเชื้อที่ดื้อต่อยารักษาที่มีอยู่จึงมีโอกาสที่จะรักษาหายลดลง เชื้อดื้อยาบางชนิดยังไม่มียารักษาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีเพียงพอ ผู้ติดเชื้อจึงมีโอกาสพิการหรือเสียชีวิตได้ ส่งผลให้ใช้เวลาในการรักษามากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดยคณะกรรมการนโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางระดับนโยบายต่อการจัดการเชื้อดื้อยาในสถานพยาบาลและกรอบการทำงานระดับโรงพยาบาล กรอบการประสานงานระดับประเทศเพื่อแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาลอย่างบูรณาการ (integrated AMR management in hospital: IAM) และขับเคลื่อน IAM ในโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัดกระทรวง รวมถึงโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 3 ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม กรมการแพทย์ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคติดเชื้อจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงกลาโหม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน ได้จัดทำ “โครงการพัฒนาคู่มือการประเมินการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานภายใต้ยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลกด้านการดื้อยาต้านจุลชีพและกรมการแพทย์ ในการพัฒนาแนวทางการประเมินศักยภาพการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญหนึ่งของการนำกรอบ IAM สู่การปฏิบัติให้เกิดมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุผลลัพธ์ต่อการลดอัตราป่วยและ/หรือเสียชีวิตจากการติดเชื้อดื้อยา ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ เป้าประสงค์ (Goals) ของแผนยุทธศาสตร์ฯ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนth_TH
dc.description.sponsorshipกระทรวงสาธารณสุข, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, องค์การอนามัยโลก, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectAntibioticsth_TH
dc.subjectDrug Resistanceth_TH
dc.subjectการดื้อยาต้านจุลชีพth_TH
dc.subjectยาปฏิชีวนะth_TH
dc.subjectการใช้ยาth_TH
dc.subjectDrug Utilizationth_TH
dc.subjectHealth Policyth_TH
dc.subjectนโยบายสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHospital Administrationth_TH
dc.subjectโรงพยาบาล--การบริหารth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titleคู่มือการประเมินการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (EE-AMR Tool, Thailand)th_TH
dc.typeDocumentth_TH
dc.description.publicationภายใต้โครงการแผนงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์การอนามัยโลกด้านการดื้อยาต้านจุลชีพ (Royal Thai Government and WHO Country Cooperation Strategy Program on AMR (CCS-AMR))th_TH
dc.identifier.callnoQV350 ส863ค 2564
dc.identifier.contactno63-148
dc.subject.keywordAntimicrobial Resistanceth_TH
dc.subject.keywordAMRth_TH
dc.subject.keywordIntegrated AMR Managementth_TH
dc.subject.keywordIAMth_TH
.custom.citationสุริยะ วงศ์คงคาเทพ, Suriya Wongkongkathep, อมรรัตน์ วิจิตรลีลา, Amornrat Vijitleela, ณัฐวรรณ พละวุฑิโฒทัย, Nattawan Palavutitotai, ปริชาติ บุญรอด, Parichat Boonrod, นันทิยา สมเจตนากุล, Nuntiya Somjetanakul, นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ and Nithima Sumpradit. "คู่มือการประเมินการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการในโรงพยาบาล (EE-AMR Tool, Thailand)." 2564. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5684">http://hdl.handle.net/11228/5684</a>.
.custom.total_download19
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year19
.custom.downloaded_fiscal_year0

Fulltext
Icon
Name: hs2793.pdf
Size: 799.0Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record