Show simple item record

Policy Brief - A Study of Duties and Powers of the Phitsanulok Provincial Administrative Organization on the Adopt of the Sub-District Health Promoting Hospital, a Case Study for Making Recommendations for Legal Reform and Amending the Relevant Provisions

dc.contributor.authorคณิดา นรัตถรักษาth_TH
dc.contributor.authorKanida Narattharaksath_TH
dc.contributor.authorธีรเดช นรัตถรักษาth_TH
dc.contributor.authorTeeradej Narattharaksath_TH
dc.contributor.authorปิยะ ศิริลักษณ์th_TH
dc.contributor.authorPiya Sirilakth_TH
dc.contributor.authorสุภินดา ศิริลักษณ์th_TH
dc.contributor.authorSupinda Sirilakth_TH
dc.date.accessioned2023-10-10T04:48:04Z
dc.date.available2023-10-10T04:48:04Z
dc.date.issued2566-04
dc.identifier.otherhs2992
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11228/5950
dc.description.abstractการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยนำเสนอปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนำเสนอแนวทางการแก้ไขกฎ และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งที่การอภิบาลระบบสุขภาพ ผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญ คือ จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการในระดับประเทศและในเชิงพื้นที่ จำนวน 27 ประเด็น ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเร่งรัดให้มีการปฏิรูปกฎหมายด้านการสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริการหรือหลักประกันระบบสุขภาพปฐมภูมิอันเป็นภารกิจถ่ายโอนกระจายอำนาจที่ภาครัฐจำเป็นจะต้องกระทำตามกฎหมายการกระจายอำนาจและหน้าที่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในลักษณะเป็นส่วนราชการที่เสริมการทำงานในเรื่องนี้ในเบื้องต้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตลอดมาจนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 คณะผู้วิจัยได้มีการศึกษาอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งจะต้องรับถ่ายโอนภารกิจนี้ทั้งในส่วนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ อนุบัญญัติต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องเพื่อให้ภารกิจการรับถ่ายโอนดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในมิติของกฎหมาย ศึกษาจากประกาศของคณะกรรมการกระจายอำนาจตลอดจนคู่มือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องที่ครอบคลุมในเรื่องของคน เงิน สิ่งของ สถานที่ การบริหารจัดการในระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น เรื่องข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ การบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ ระบบการส่งต่อผู้ป่วย แนวทางปฏิบัติการทำงานหรือบูรณาการร่วมกันของส่วนราชการต่างๆ ทั้งในระหว่างราชการส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่น ตลอดจนรูปแบบการทำงานร่วมกันในภารกิจนี้ หรือในระบบการสาธารณสุขการแพทย์ปฐมภูมิในระหว่างท้องถิ่นแต่ละประเภทในเขตของแต่ละจังหวัด กล่าวโดยสรุป ปัญหาใหญ่ที่พบ คือ การขาดมาตรการเร่งรัดในเชิงกำกับการบริหารราชการแผ่นดินให้ทุกส่วนราชการ หรือทุกหน่วยราชการได้ดำเนินการตามกฎหมาย หรือคู่มือที่คณะกรรมการกระจายอำนาจได้ประกาศกำหนดไว้แล้วในการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการดังกล่าว จนเป็นเหตุให้เกิดข้อขัดข้อง หรือความไม่เข้าใจในเจตนารมณ์ของภารกิจนี้ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติงานในพื้นที่ในแต่ละจังหวัดทั้งภาคส่วนสาธารณสุข และภาคส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ก็ยังถือว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ทุกภาคส่วนที่กำลังรับฟังและรวบรวมปัญหาในมิติด้านกฎหมายเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปรับปรุงและปฏิรูปโดยอาศัยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการปฏิรูปกฎหมายดังกล่าวth_TH
dc.description.sponsorshipสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.publisherสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.rightsสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการปฏิรูปกฎหมายth_TH
dc.subjectการปฏิรูปกฎหมาย--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับth_TH
dc.subjectHealth Policyth_TH
dc.subjectนโยบายสาธารณสุขth_TH
dc.subjectการบริหารสาธารณสุขth_TH
dc.subjectPublic Health Administrationth_TH
dc.subjectHealth--Managementth_TH
dc.subjectการจัดการด้านสุขภาพth_TH
dc.subjectการกระจายอำนาจด้านสุขภาพth_TH
dc.subjectองค์การบริหารส่วนจังหวัดth_TH
dc.subjectองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นth_TH
dc.subjectโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลth_TH
dc.subjectอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านth_TH
dc.subjectระบบบริการสุขภาพth_TH
dc.subjectHealth Service Systemth_TH
dc.subjectระบบบริการสาธารณสุขth_TH
dc.subjectHealth Care Systemth_TH
dc.subjectภาวะผู้นำและการอภิบาล (Leadership and Governance)th_TH
dc.titlePolicy Brief - การศึกษาหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องth_TH
dc.title.alternativePolicy Brief - A Study of Duties and Powers of the Phitsanulok Provincial Administrative Organization on the Adopt of the Sub-District Health Promoting Hospital, a Case Study for Making Recommendations for Legal Reform and Amending the Relevant Provisionsen_EN
dc.typeDocumentth_TH
dc.identifier.contactno65-094
dc.subject.keywordHealth Decentralizeth_TH
dc.subject.keywordHealth Decentralizationth_TH
dc.subject.keywordการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุขth_TH
dc.subject.keywordอบจ.th_TH
dc.subject.keywordรพ.สต.th_TH
.custom.citationคณิดา นรัตถรักษา, Kanida Narattharaksa, ธีรเดช นรัตถรักษา, Teeradej Narattharaksa, ปิยะ ศิริลักษณ์, Piya Sirilak, สุภินดา ศิริลักษณ์ and Supinda Sirilak. "Policy Brief - การศึกษาหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง." 2566. <a href="http://hdl.handle.net/11228/5950">http://hdl.handle.net/11228/5950</a>.
.custom.total_download45
.custom.downloaded_today0
.custom.downloaded_this_month0
.custom.downloaded_this_year9
.custom.downloaded_fiscal_year44

Fulltext
Icon
Name: hs2992-PolicyBrief.pdf
Size: 618.2Kb
Format: PDF
 

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record