Recent Submissions

 • การวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อพิธิโอซิสในหลอดเลือด 

  ปัทมา ต.วรพานิช; อริยา จินดามพร; นวพร วรศิลป์ชัย; พงศกร เอื้อวงศ์ประยูร; นิติพงศ์ เพิ่มพลัง; รองพงศ์ โพล้งละ; ณัฐพล สุแสงรัตน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566)
  เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 1) ทำความรู้จักโรคติดเชื้อพิธิโอซิส 2) อาการ อาการแสดง และประวัติทางคลินิกของโรคติดเชื้อพิธิโอซิสในหลอดเลือด 3) จุลชีววิทยาของเชื้อก่อโรคพิธิโอซิส 4) การยืนยันการวินิจฉัยโรคติดเชื้อพิธิโอซิส ...
 • Policy Brief - การศึกษาหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กรณีศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปกฎหมายและแก้ไขอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 

  คณิดา นรัตถรักษา; Kanida Narattharaksa; ธีรเดช นรัตถรักษา; Teeradej Narattharaksa; ปิยะ ศิริลักษณ์; Piya Sirilak; สุภินดา ศิริลักษณ์; Supinda Sirilak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-04)
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่และอำนาจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในเรื่องการรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยนำเสนอปัญหาและอุปสรรคด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ...
 • รวมระเบียบ กฎหมายที่เป็นข้อพึงระวังในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการรับถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

  ธีรเดช นรัตถรักษา; Teeradej Narattharaksa; คณิดา นรัตถรักษา; Kanida Narattharaksa; ปิยะ ศิริลักษณ์; Piya Sirilak; สุภินดา ศิริลักษณ์; Supinda Sirilak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-09-01)
  ในช่วงเวลาปีเศษที่ผ่านมา นับได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านการกระจายอำนาจหน้าที่ที่สำคัญครั้งใหญ่ จากราชการส่วนกลางสู่ราชการส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) ...
 • แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล 

  เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์; Penkarn Kanjanarat; เพชรลดา บริหาร; Phetlada Borriharn; นภาภรณ์ ภูริปัญญวานิช; Naphaphorn Puripunyavanich; ไตรเทพ ฟองทอง; Traithep Fongthong; กิตติภัค เจ็งฮั้ว; Kittipak Jenghua; บรรณสรณ์ เตชะจำเริญสุข; Bunnasorn Techajumlernsuk; อิสรีย์ฐิกา ชัยสวัสดิ์ จันทร์ส่องสุข; Isareethika Jayasvasti Chantarasongsuk; วีรยุทธ์ เลิศนที; Verayuth Lertnattee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-09)
  แนวทางการประเมินผลตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล จัดทำขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อติดตามและประเมินผลประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถา ...
 • คู่มือนักสืบไลเคน 

  ว่าน วิริยา; Wan Wiriya; สมพร จันทระ; Somporn Chantara; วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว; Wanaruk Saipunkaew; ณัตติพร ยะบึง; Nuttipon Yabueng (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566)
  ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆ แต่มีชีวิตที่น่าสนใจ เริ่มต้นจากจุดกำเนิดที่มาจากสิ่งมีชีวิตมากกว่าหนึ่งชนิดมาอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลซึ่งกันและกัน จนกระทั่งดำรงชีวิตอยู่ได้ แม้กระทั่งในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ...
 • ก่อนจะมาเป็นการวิจัยที่ถูกทำนองคลองธรรม 

  วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-05)
  เป้าหมายของการวิจัย คือ การสร้างความรู้ใหม่ หลักการของการวิจัย คือ จะต้องดำเนินการตามกฎเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ผลผลิตที่สำคัญของการวิจัย คือ ข้อมูล (Data) ที่เชื่อถือได้ คำว่า ...
 • บทสรุปผู้บริหาร การพัฒนาตัวแบบระบบสุขภาพปฐมภูมิของ อบจ. และแนวทางการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชน: กรณีศึกษา อบจ.ปราจีนบุรี และ อบจ.สุพรรณบุรี 

  ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; Tatchalerm Sudhipongpracha; โกเมนทร์ ทิวทอง; Komain Tewtong; อนุวัตร แก้วเชียงหวาง; Anuwat Kaewchiangwang; ทองดี มุ่งดี; Tongdee Mungdee; บัณฑิต ตั้งเจริญดี; Bundit Tungcharoendee; ภัชร์จิรัสม์ ธัชเมฆรัตน์; Pachjirat Thachmakerat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-10)
  การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามความพร้อมและความสมัครใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 6 แห่ง ที่รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุข ...
 • กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน (Key Highlights for Lay person) 

  วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat; จันทรา เหล่าถาวร; Jantra Laothavorn; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พรรณทิพา ว่องไว; Phanthipha Wongwai; สุพัตรา ปรศุพัฒนา; Supatra Porasuphatana; ประทุม สร้อยวงค์; Pratum Soivong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566)
  หนังสือ กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน เล่มนี้ จัดทำขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพของกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์ ...
 • การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (ข้อเสนอเชิงนโยบาย) 

  พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์; Peerasit Kamnuansilpa; ธัชเฉลิม สุทธิพงษ์ประชา; Tatchalerm Sudhipongpracha; ศิริศักดิ์ เหล่าจันขาม; Sirisak Laochankham; กฤชวรรธน์ โล่ห์วัชรินทร์; Grichawat Lowatcharin; ปานปั้น รองหานาม; Panpun Ronghanam (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-01)
  ข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Brief) การขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิขององค์การบริหารส่วนจังหวัด: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ ...
 • กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน (Key Highlights for Layperson) 

  วิชัย โชควิวัฒน; Vichai Chokevivat; จันทรา เหล่าถาวร; Jantra Laothavorn; ขวัญชนก ยิ้มแต้; Kwanchanok Yimtae; พรรณทิพา ว่องไว; Phanthipha Wongwai; สุพัตรา ปรศุพัฒนา; Supatra Porasuphatana; ประทุม สร้อยวงค์; Pratum Soivong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566)
  หนังสือ กุญแจสำเร็จสู่การเป็นกรรมการที่เป็นผู้แทนประชาชน เล่มนี้ จัดทำขึ้นในโครงการพัฒนาศักยภาพของกรรมการจริยธรรมที่เป็นผู้แทนภาคประชาชน ครั้งที่ 1 โดยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) มีวัตถุประสงค์ ...
 • ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมนักระบาดวิทยาภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ธวัชชัย อภิเดชกุล; Tawatchai Apidechkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-11)
  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สมาคมรักระบาดวิทยาภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้านสาธารณสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน (The 14th SEA Regional Scientific Meeting of the International Epidemiological Association and International ...
 • ประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต 

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข; Health Systems Research Institute (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-11)
  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นองค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ทำหน้าที่สำรวจ ศึกษาและวิเคราะห์ทางวิชาการ รวมถึงสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข ...
 • กลุ่มเปราะบางกับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด 

  ลือชัย ศรีเงินยวง; Luechai Sri-ngernyuang; ปกรณ์ สิงห์สุริยา; Pagorn Singsuriya; ปิยณัฐ ประถมวงษ์; Piyanat Prathomwong; ชุติมา พัฒนพงศ์; Chutima Pattanapong; วาศินี กลิ่นสมเชื้อ; Vasinee Klinsomchua; สายสุดา วงษ์จินดา; Saisuda Vongjinda (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-10)
  งานเสวนาออนไลน์ “กลุ่มเปราะบาง” กับความเหลื่อมล้ำในสถานการณ์โควิด ซึ่งเป็นที่มาของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของแผนดำเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้ง (Research ...
 • คู่มือสำหรับนักกายภาพบำบัด การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในระยะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก 

  คมกริบ หลงละเลิง; Khomkrip Longlalerng; เนตรชนก เจียรมาศ; Netchanog Jianramas; นิธิตา ปิยอมรพันธุ์; Nitita Piya-amornphan; สาลินี ไชยกูล; Salinee Chaiyakul; ธนาภรณ์ เสมพืช; Thanaporn Semphuet; ชื่นพักตร์ สาลีสิงห์; Chuenpak Salesingh; อิทธิภาสน์ ใจเย็น; Eittipad Jaiyen; วีรนุช นิสภาธร; Veeranoot Nissapatorn; ชัยสิทธิ์ ศิวากรณ์; Chaisith Sivakorn; อนุตรา รัตน์นราทร; Anuttra (Chaovavanich) Ratnarathon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-09)
  คู่มือสำหรับนักกายภาพบำบัด การดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคโควิด 19 ในระยะผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก เล่มนี้ เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับนักกายภาพบำบัด มีเนื้อหาประกอบไปด้วย แนวทางปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัด คุณสมบัติของนักกายภาพบำบัด ...
 • Move that Mountain ทำสิ่งใหญ่ให้เปลี่ยนแปลง 

  กองทรัพย์ ชาตินาเสียว; พรประไพ เสือเขียว; อภิญญา วิภาตโยธิน; อาภาวรรณ โสภณธรรมรักษ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
  โรคไม่ติดต่อเป็นภัยสุขภาพที่ร้ายแรง คร่าชีวิตมนุษย์ปีละกว่า 40 ล้านคน โดยเป็นสาเหตุ 3 ใน 4 ของการเสียชีวิตของชาวโลก เป็นที่น่ายินดีว่า ยังมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งพยายามนําการเปลี่ยนแปลงมาสู่สังคมไทยเพื่อให้ปลอดภัยจากโรคไม่ติดต่อ ...
 • คู่มือการดำเนินงานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  โรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างในสังคมใดๆ ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นหลายด้าน ทั้งด้านชีวิต สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคง ทุกด้านสามารถตรวจวัดได้ทั้งในระดับปัจเจก ระดับสังคม และระดับประเทศ ตลอดจนระดับนานาชาติ ...
 • คู่มือการจัดการขยะติดเชื้อในชุมชน 

  กิตติ เหลาสุภาพ; Kitti Laosupap; อรุณ บุญสร้าง; Arun Boonsang; อารี บุตรสอน; Aree Butsorn; สง่า ทับทิมหิน; Sanga Tubtimhin; วิโรจน์ เซมรัมย์; Wirote Semrum; นิฤมล กมุทชาติ; Nirumon Kamuttachat; อมรฤทธิ์ ชอุ่มพันธ์; Amornrit Chaaumphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565)
  จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีการใช้หน้ากากอนามัยและชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ซึ่งการสวมหน้ากากเป็นการป้องกันตนเองเมื่อสัมผัสใ ...
 • บัญชีข้อมูลยาและรหัสยามาตรฐานไทย 

  วริทธิ์นันท์ ศุภารักษ์สืบวงศ์; Warithnan Suparaksuebwong; วรนันท์ สาลียงพวย; Woranan Saleeyongpuay; กิตติ อัคควัฒนกุล; Kitti Akkawattanakul; พิรญาณ์ สายชล; Piraya Saichol; บุศรา จินตวง; Butsara Chintuang (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
  ในปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัยและค่าบริการทางการแพทย์ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ ...
 • คู่มือ อสม. นักจัดการสุขภาพชุมชน การจัดการภาวะวิกฤต หลังการระบาดของโรคโควิด-19 

  สุรศักดิ์ สุนทร; Surasak Soonthorn; อัจฉราวดี ศรียะศักดิ์; Atcharawadee Sriyasak; ลัดดา เหลืองรัตนมาศ; Ladda Leungratanamart; จินตนา ทองเพชร; Jintana Tongpeth; ลักคณา บุญมี; Lakkana Boonmee; ธนิฏฐา ทองนาค; Thanittha Thongnak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-03)
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้มีความสำคัญในการดำเนินงานด้านจัดการสุขภาพชุมชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 โดยการคัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในชุมชน นอกจากนี้ยังมีบทบาทเป็นผู้นำพฤติกรรมด้านสุขภาพอนามัย ...
 • บัญชีข้อมูลและรหัสมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ไทย 

  คิดคม สเลลานนท์; Kidkom Salelanont (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-06)
  ในปี พ.ศ. 2555 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เริ่มแผนงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (ศมสท.) (ปัจจุบันคือ สำนักพัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย (สมสท.)) ...

View more