Now showing items 21-40 of 217

  • R2R จากงานประจำสู่งานวิจัย 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล, 2552-12-13)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • R2R มาราธอน 

   นภมน ศรีตงกุล; ภาวนา ภูสุวรรณ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R มาราธอน วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter 6-7 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R มาราธอน 

   นีลนาถ เจ๊ะยอ (โรงพยาบาลหนองจิก, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R มาราธอน วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter6-7 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R มาราธอน : STEMI โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 

   สุเพียร โภคทิพย์ (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R มาราธอน วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter6-7 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R ยกระดับงานแพทย์แผนไทยสู่สากล 

   อุมาภรณ์ เรืองภักดี (โรงพยาบาลระยอง, 2554-07)
   1. เพื่อศึกษาผลของการนวดต่อระดับความเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยฯ 2. เพื่อศึกษาผลของการฝังเข็มต่อระดับความเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยฯ 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการนวดกับการฝังเข็มต่อระดับความเจ็บปวดในกลุ่มผู้ป่วยฯ
  • R2R สาธารณสุขท้องถิ่น 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R สาธารณสุขนราธิวาส 

   จรัญ จันทมัตตุการ (สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุข (บทบาทใหม่การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข) 

   ประนอม คำเที่ยง (สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง วันที่ 1 สิงหาคม ...
  • R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 6 : ร่วมสร้างวัฒนธรรม R2R สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน หัวข้อ R2R เครื่องมือเสริมสมรรถนะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในยุคปฏิรูปบทบาทกระทรวง วันที่ 1 สิงหาคม ...
  • R2R เบาหวาน ขยายผล :โครงการลูกไม้หล่นไกลต้น 

   อังศุมาลิน มั่งคั่ง (โรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง คุณค่า R2R เบาหวาน สู่การขยายผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R เปลี่ยนชีวิต : บทเรียนบริบทบริการปฐมภูมิ 

   บุญเรือง ขาวนวล; Boonruang Khaonuan (เครือข่ายหมออนามัย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เมื่อยามน้ำนอง (มองโจทย์ R2R ยามน้องน้ำมาเยือน) 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เรียบง่าย : บทเรียนในบริบทบริการปฐมภูมิ 

   บุญเรือง ขาวนวล (คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R แพทย์แผนไทย การพัฒนางานประจำต่อยอดสู่งานวิจัย 

   พินิต ชินสร้อย (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่องเครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ...
  • R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • Research Utilization in Health System 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 Thailand Research Expo 2010 ในห้องย่อยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ เซ็นทรัลเวิลด์
  • Siriraj cold hot pack 

   ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ; สุมาลี แสงมณี (โรงพยาบาลศิริราช, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • The Specimen Handling of GI Mucosal Biopsy: a Simple and Effective Quality Improvement Initiative 

   อนัญญา พงษ์ไพบูลย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Study Designs 

   เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ; Cherdchai Nopmaneejumruslers (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ห้อง ...