Now showing items 668-687 of 882

  • มาทำวิจัย ในงาน R2R Coaching 

   สุพัฒน์ สมจิตรสกุล (โรงพยาบาลนาหว้า จ.นครพนม, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • มุมมองของ HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม 

   ศิริพร ปิติมานะอารี; Siriporn Pitimana-aree (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม ...
  • มุมมองของ HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม 

   ราม รังสินธุ์; Ram Rangsin (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 6 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุมมอง HA ที่มีต่อ R2R: ส่งเสริมการวิจัยบนพื้นฐานจริยธรรม ...
  • มุมมองของผู้บริหารต่อ R2R 

   ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ (โรงยาบาลสระบุรี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • มุมมองของโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทต่อการพัฒนา UC กับ PCU ในเขตเมือง 

   ศรัณยู ชเนศร์ (โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • มุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระงาน 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • ยกระดับงานวิจัยให้เป็นนโยบายทำได้ด้วย Policy Brief 

   อภิญญา ตันทวีวงศ์ (อภิญญา ตันทวีวงศ์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้: สื่อสารขยายคุณค่าผลการวิจัย สู่นโยบายและภาคปฏิบัติ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น. ณ Jupiter11 ...
  • ยาแผนโบราณและยาสมุนไพร 

   ผกากรอง ขวัญข้าว; Pakakrong Kwankhao (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • ยุทธศาสตร์การวิจัย สวรส. ปี 2565-2569 กับการรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก 

   นพพร ชื่นกลิ่น; Nopporn Cheanklin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)
  • ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   พระนาย สุวรรณรัฐ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
  • ยุทธศาสตร์ระบาด R2R 

   วิจารณ์ พานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • ย้อนอดีต มองอนาคต นักวิจัยเขตสุขภาพ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-09-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2558 "สร้างนักวิจัยหน้าใหม่ในระบบสุขภาพพื้นที่" โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ วันที่ 8 กันยายน 2558 ณ โรงแรมมณเฑียร กรุงเทพฯ
  • ระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้านยาของประเทศ 

   สุณี เลิศสินอุดม (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายระบบยาเบาหวาน วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30-16.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ระบบการวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 

   พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
  • ระบบข้อมูลเพื่อบริหารจัดการ Birth Defects and Neonatal Hypothroid M&E : Should it make a difference ? 

   ศิราภรณ์ สวัสดิวร; Siraporn Sawasdivorn (สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ระบบคลังข้อมูลเพื่อการบริหารงานด้านสาธารณสุขจังหวัดตาก 

   จันทร์จิรา ทองไหลรวม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • ระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านสุขภาพและสังคม : บทบาทรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน 

   รัชฎา ฟองธนกิจ; Racahda Fongtanakit (สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ระบบดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง บทบาทรัฐ เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน 

   เอกชัย เพียรศรีวัชรา; Ekachai Piensriwatchara (กระทรวงสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 

   วัชรา ริ้วไพบูลย์; Watchara Riewpaibul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-02-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • ระบบวิจัยสุขภาพกับการพัฒนาประเทศ 

   พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์; Peerapol Sutiwisesak (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์