Now showing items 779-798 of 882

  • อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง : สถานการณ์ระบบการเงินการคลัง 

   ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา อบจ.นครราชสีมา 

   สำเริง แหยงกระโทก (องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา อบต.ไร่ส้ม 

   สิริเลิศ สรฉัตร (องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อปท. กับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน หนทางออกจากวิกฤติ กรณีศึกษา เทศบาลนครพิษณุโลก 

   สุธี ฮั่นตระกูล (เทศบาลนครพิษณุโลก, 2552-12-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการห้องย่อยในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 2 เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาสุขภาวะชุมชน : หนทางออกจากวิกฤติ วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2552 เวลา 12.30-14.00 น. ณ ...
  • อำนาจของการตัดสินใจในการวางแผนครอบครัวโดยผ่านมุมมองด้านเพศของชนเผ่าลาหู่ หมู่ที่ 8 บ้านปางมะหัน ตำบลเทอดไทย 

   ฤทธิรงค์ หน่อแหวน (สถานีอนามัยปางมะหันต์, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แนะนำ 10 ผลงาน R2R ดีเด่น ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยวันที่ ...
  • อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน 

   สถาพร นิ่มกุลรัตน์; Sathaporn Nimkulrat (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • อุบัติการณ์การตรวจพบคลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติจากการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจประจำวันในหอผู้ป่วย ซี.ซี.ยู.และ ไอ.ซี.ซี.ยู. 

   จิตหทัย สุขสมัย; ธนัญญา บุณยศิรินันท์; พรรณี ผณินทรารักษ์; สุพาณี ช่วยประสาทวัฒนา (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • อ่างสระผมเคลื่อนที่ 5 ส. 

   ธงชัย สรรพอาสา (โรงพยาบาลบุรีรัมย์, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • เก็บตก R2R จากการ Accredit 

   วัชรพล ภูนวล (โรงพยาบาลอุตรดิตถ์, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • เขตสุขภาพกับงานวิจัย NCDs 

   ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ; Twaekiat Boonyapaisarncharoen (กระทรวงสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคน 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์; Komart Chuengsatainsup (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : เคล็ดไม่ลับ เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ นำเสนออย่างไรให้ได้ใจคน วันที่ 17 กรกฎาคม ...
  • เข็นงาน R2R ให้สำเร็จในหน่วยงานได้อย่างไร 

   นิลเนตร วีระสมบัติ (โรงพยาบาลสูงเนิน, 2552-07-17)
  • เครือข่าย R2R ภาคกลาง : สปสช. เขต 4 สระบุรี 

   สุรชัย โชคครรชิตไชย (โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคกลาง: R2R ใครๆ ก็ทำได้ ง่ายจะตาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter11 อาคารชาแลนเจอร์ ...
  • เครือข่ายการวิจัย 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน; Wisit Sanguanwongwan (โรงพยาบาลสรรพสิทธิสงค์, 2552-12-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต : 2 learn 2 share 2 LAN you can North R2R 

   สุรศักดิ์ ชัยชนะ (ชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: 2 learn 2 share 2 LAN...you can "North R2R" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต : เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R 

   ฉัตรชัย สวัสดิไชย (โรงพยาบาลพระปกเกล้า, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่องเครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต : เรียบง่าย สไตล์นครชัยบุรินทร์ 

   อุทัยวรรณ เนาว์พิริยวัฒน์ (โรงพยาบาลสุรินทร์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: "เรียบง่าย สไตล์นครชัยบุรินทร์" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter 6-7อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต : เรียบง่าย สไตล์นครชัยบุรินทร์ 

   วิสาร์กร มดทอง (โรงพยาบาลบุรีรัมย์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: "เรียบง่าย สไตล์นครชัยบุรินทร์" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter 6-7 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต: ก้าวย่างอย่างมั่นใจ กับเครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญ 

   ชลิยา วามะลุน (ศูนย์มะเร็ง อุบลราชธานี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: ก้าวย่างอย่างมั่นใจกับเครือข่ายอุบลศรีโสธรเจริญ วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter10 อาคารชาแลนเจอร์ ...