Now showing items 187-206 of 882

  • กฎหมายเกี่ยวกับยา 

   กิตติ พิทักษ์นิตินันท์; Kitti Pitaknitinan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • กรอบการวิจัย สวรส. ปี 2562 ประเด็นวิจัย : Service delivery, Workforce, Governance 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นวิจัย การพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ระบบบริการ และระบบอภิบาลสุขภาพ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
  • กรอบการวิจัย สวรส. ปี 2562 ประเด็นวิจัย : การเงินการคลังสุขภาพ 

   จเร วิชาไทย; Charay Vichathai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-01-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ประเด็นการเงินการคลังสุขภาพ วันที่ 15 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพ
  • กรอบการวิจัยด้านสุขภาพประจำปี 2566 ข้อเสนอโครงการแบบไหนตอบโจทย์งานวิจัย สวรส. 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)
  • กรอบงานวิจัยระบบยา ปี 2566 

   นพคุณ ธรรมธัชอารี; Noppakun Thammatacharee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)
  • กรอบวิจัยประจำปี 2566 แผนงานวิจัยจีโนมิกส์ประเทศไทย 

   บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ; Boonyawee Aueasiriwon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)
  • กรอบแนวคิดการวิจัยของระบบยาประเทศไทย 

   สมหญิง พุ่มทอง; Somying Pumtong (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • กรอบแนวคิดของระบบบริการสุขภาพแบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข: มุมมองทางวิชาการ เพื่อการพัฒนางานวิจัย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • กระจายอำนาจ : ท้องถิ่นตัดสินใจแก้ไขปัญหาชุมชน 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-08-24)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาสาธารณสุขระดับพื้นที่ หัวข้อ “การกระจายอำนาจ : ท้องถิ่นตัดสินใจแก้ไขปัญหาชุมชน” โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ ผู้จัดการงานวิจัย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ...
  • กระจายอำนาจแบบเขตสุขภาพ 

   วินัย ลีสมิทธิ์; Vinai Leesmidt (โรงพยาบาลคลองขลุง, 2553-12-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม 10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • กระตุกต่อมคิด กระจายอำนาจแล้ว ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2558-06-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในหัวข้อ กระตุกต่อมคิด กระจายอำนาจแล้ว ใครรับผิดชอบสุขภาวะประชาชน โดย ผศ.ดร.จรวยพร ศรีศศลักษณ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข วันที่ 11 ...
  • กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 

   กรกฏ จุฑาสมิต (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ และ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4, 2556-01-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 16 -17 ...
  • กระบวนการทางการเมืองในการถ่ายโอนสถานีอนามัย 

   เวียงรัฐ เนติโพธิ์; Viengrat Nethipo (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553-12-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม 10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • กระบวนการนำแนวคิด”การจัดตั้งศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย การจัดกิจกรรมบำบัดและฟื้นฟู” สู่การปฏิบัติ : การดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

   มานพ ตันสุภายน (เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • กลยุทธ์พัฒนางานวิจัยจากงานประจำโรงพยาบาลศูนย์หาดใหญ่ 

   ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ (โรงพยาบาลหาดใหญ่, 2552-12-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเรื่อง “เคล็ดลับสำหรับคุณอำนวย R2R” ครั้งที่ 1/2552 โครงการสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยระดับประเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2552 ณ ห้องปิติมหาการุญ 2000 ...
  • กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Groups) คือใคร มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมอย่างไร 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2556-01-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 16 -17 ...
   Tags:
   Top hit
  • กลไกกลางสารสนเทศทางการเงินการคลัง 

   อุทุมพร วงษ์ศิลป์; ไอลดา สุขนาค; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; ถาวร สกุลพาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • กลไกการจ่ายเฉพาะสำหรับบริการการดูแลระยะกลาง 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2561-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” (Universal Health Coverage: Value Based Healthcare) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ...
  • กลไกการอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ 

   เดือนเด่น นิคมบริรักษ์; Deunden Nikomborirak (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2556-04-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • กลไกและมาตรการในการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างระบบประกันสุขภาพ National (Information) Clearing House และ มาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; Boonchai Kijsanayotin (ศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพไทย, 2556-04-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร