Now showing items 135-154 of 882

  • R2R เบาหวาน ขยายผล :โครงการลูกไม้หล่นไกลต้น 

   อังศุมาลิน มั่งคั่ง (โรงพยาบาลปากพลี จ.นครนายก, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง คุณค่า R2R เบาหวาน สู่การขยายผล วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter12 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • R2R เปลี่ยนชีวิต : บทเรียนบริบทบริการปฐมภูมิ 

   บุญเรือง ขาวนวล; Boonruang Khaonuan (เครือข่ายหมออนามัย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เปลี่ยนชีวิตใคร 

   มาศโมฬี จิตวิริยธรรม; Masmolee Jitwiriyatham (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เมื่อยามน้ำนอง (มองโจทย์ R2R ยามน้องน้ำมาเยือน) 

   โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เรียบง่าย : บทเรียนในบริบทบริการปฐมภูมิ 

   บุญเรือง ขาวนวล (คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R เรียบง่าย อย่างเรียบหรู 

   เอกรัฐ จันทร์วันเพ็ญ (โรงพยาบาลสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • R2R แพทย์แผนไทย การพัฒนางานประจำต่อยอดสู่งานวิจัย 

   พินิต ชินสร้อย (โรงพยาบาลวังน้ำเย็น, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่องเครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคตะวันออก "ยกระดับแพทย์แผนไทยสู่สากลด้วยงานวิจัย R2R" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ...
  • R2R ในบริการระดับทุติยภูมิ 

   สุพัตรา ศรีวณิชชากร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • A Rapid Review of Research Publications Pertaining to Thai Drug System 

   ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง; กุลธิดา ไชยจินดา; อภินันท์ สิริรัตนาธร (มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2552-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • Rational (Optimal) Drug Use Vs Patient Safety 

   วิชชุนี พิตรากูล; Wichunee Pitragool (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Rational Drug Use : Khon Kaen Network 

   นิสรา ศรีสุระ; Nissara Srisura (โรงพยาบาลขอนแก่น, 2559-08-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • Rational drug use policy 

   Surachoke Tangwiwat; สุรโชค ต่างวิวัฒน์ (Health Systems Research Institute, 2020-01-29)
   Rational drug use policy by Surachoke Tangwiwat in Prince Mahidol Award Conference 2020 side meeting; Ensuring effective access to essential medicines in Thai UHC. 29th January 2020, World Ballroom A, 23rd Floor, The Centara ...
  • Reliability, Validity และแหล่งข้อมูลสำหรับการวิจัยระบบบริการสุขภาพ 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556-12-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนานักวิจัยในเขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมสานใจ 1 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
  • Research Gaps of Migrant Health Agenda in Thailand 

   Rapeepong Suphanchaimat (Health Systems Research Institute, 2019-01-29)
   National Stakeholder Consultation on Migration Health. 29 January 2019. The Sukosol Hotel, Kamolthip2 Ballroom, Bangkok, Thailand
  • Research Management in Health & Health Systems Research 

   วัชรา ริ้วไพบูลย์; Watchara Riewpaibul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-02-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • Research Management System 

   รุ่งทิวา หมื่นปา; Rungtiwa Hmuenpha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-08-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร
  • Research on sleep disordered breathing in children 

   อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์; Aroonwan Preutthipan (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   Obstructive sleep apnea (OSA) is the most common sleep disordered breathing in children. Research publications on childhood OSA in Thailand have been started since 1997. At Ramathibodi Hospital we found that of 39 ...
  • Research on Sleep disorders and their impacts on health 

   นฤชา จิรกาลวสาน; Naricha Chirakalwasan (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-23)
   Sleep disorders are known to have impact on health status. One of the most common sleep disorders that have shown to be associated with significant comorbidities are obstructive sleep apnea. There are many studies ...
  • Research result : Population Attitude to Personal Health in Thailand 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • Research Utilization in Health System 

   จรวยพร ศรีศศลักษณ์; Jaruayporn Srisasalux (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2553-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 Thailand Research Expo 2010 ในห้องย่อยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ เซ็นทรัลเวิลด์