Now showing items 207-226 of 882

  • กล้องจุลทรรศน์เสมือนจริงเพื่อทดสอบความชำนาญผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

   บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ (สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • กว่าจะเป็น R2R นครชัยบุรินทร์ 

   ปริญญา สันติชาติงาม (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: "เรียบง่าย สไตล์นครชัยบุรินทร์" วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter 6-7อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • กองทุนตำบลกับการจัดการกับปัจจัยทางสังคมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ 

   พงค์เทพ สุธีรวุฒิ (สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555-03)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในทศวรรษที่สอง วันที่ 21-22 มีนาคม 2555 ณ ห้องคอนเวนชั่น (ชั้น 4) อาคารคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
  • การขับเคลื่อนเขตสุขภาพโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

   รพีสุภา หวังเจริญรุ่ง; Rapeesupa Wangcharoenrung (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • การขับเคลื่อนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการสุขภาพ 

   สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์; ทัสนีย์ จันทร์น้อย; บุญชัย กิจสนาโยธิน; กฤติยา ศรีประเสริฐ; เทียม อังสาชน (สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2556-04-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • การคัดเลือกยา 

   อัญชลี จิตรักนที; Anchalee Jitraknatee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • การค้าระหว่างประเทศกับระบบยา 

   ชุติมา อรรคลีพันธุ์; Chutima Akaleephan; นุศราพร เกษสมบูรณ์; Nusaraporn Kessomboon; เฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล; Chalermsuk kititharakul; กรรณิการ์ กิจติเวชกุล; Kannikar Kijtiwatchakul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • การจัดการกำลังคนเพื่อระบบสุขภาพชุมชน 

   สุทิน ชนะบุญ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-19)
  • การจัดการความรู้ : ปัญญาที่ต้องสร้างภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

   วิจารณ์ พานิช (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2547-02)
  • การจัดการความรู้กับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2550-11)
  • การจัดการความรู้ในสถานการณ์วิกฤต 

   ชาตรี เจริญชีวะกุล (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อการจัดการความรู้ในสถานการณ์วิกฤต: กรณีศึกษาเหตุการณ์ความไม่สงบใน กทม. และการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ...
  • การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-02-23)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • การจัดการงานวิจัย กับนัก(ผู้)จัดการงานวิจัย 

   วิพุธ พูลเจริญ; Wiput Phoolcharoen (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  • การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล; Somkiat Wattanasirichaigoon (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-09-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ; Chancharat Reodecha (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557-09-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   นงลักษณ์ ปานเกิดดี; Nongluck Pankurddee (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2557-09-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบยา 

   วรนัดดา ศรีสุพรรณ; Voranadda Srisuphan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ 

   อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ; Akkharawit Kanjana-opas (อุทยานวิทยาศาสตร์์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์์, 2557-09-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการฝึกอบรม เรื่อง “การพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
  • การจัดการระบบยาเพื่อส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การขับเคลื่อนระดับจังหวัดสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

   ศศิธร เอื้ออนันต์; Sasitorn Eua-Anant (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น, 2559-08-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
  • การจัดตั้งเครือข่าย 

   วิศิษฎ์ สงวนวงศ์วาน; Wisit Sanguanwongwan (เครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2558-12-15)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ หัวข้อ การบริหารจัดการเครือข่ายวิจัยระบบสุขภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องกินรี2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ