Now showing items 459-478 of 882

  • งานวิจัยด้านสุขภาพ เปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

   นเรศ ดํารงชัย (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS), 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยด้านสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

   กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์; Krisada Ruangareerat (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยที่ควรมุ่งเน้นเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของไทย 

   จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; Jiruth Sriratanaban (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัยเปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยสุขภาพ เปลี่ยนชีวิตคนไทยยุค Covid-19 

   อรพรรณ โตสิงห์; Orapan Thosingha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • งานวิจัยเขตสุขภาพ ปรับชีวิตคนในเขตให้เปลี่ยนได้อย่างไร 

   ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล; Paiboon Suriyawongpaisarn (คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2557-09-05)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   วรภัทร วงษ์สวัสดิ์; Warapat Wongsawad (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   สุเมธ ไชยสูรยกานต์; Sumate Chaisoorayakan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • งานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ สู่การพัฒนาระบบสุขภาพ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

   นิมิต เตชไกรชนะ; Nimit Taechakraichana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...
  • จดหมายถึงคนที่รักและห่วงใยเสมอ 

   สุเพ็ญณี ส่งเสริม (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนแดง จังหวัดร้อยเอ็ด, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • จริยธรรมการวิจัย และกฎระเบียบที่ควรรู้ 

   สุธี พานิชกุล; Suthee Panichkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-06-28)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแคทลียา 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์
  • จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบทีควรรู้ 

   สุธี พานิชกุล; Suthee Panichkul (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2557-09-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบที่ควรรู้ 

   สุธี พานิชกุล; Suthee Panichkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   วรรณิพา ทองสิมา (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-10-29)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   วลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์; Walaithip Chotiwongpipat (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • จับประเด็นสำคัญบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   สงครามชัย ลีทองดี; Songkramchai Leethongdee (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553-12-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม 10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • จากภูมิปัญญาไส้หมอนขิดป่าติ้ว ช่วยการนึ่งซองซีลไม่ให้เปียกชื้น 

   บังอร อินอ่อน (โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal jubilee อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   เมตตา กูนิง (มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   ปารมี ทองสุกใส (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.), 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...