Now showing items 471-490 of 882

  • จริยธรรมการวิจัยและกฎระเบียบที่ควรรู้ 

   สุธี พานิชกุล; Suthee Panichkul (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2560-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   วรรณิพา ทองสิมา (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-10-29)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • จัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   วลัยทิพย์ โชติวงศ์พิพัฒน์; Walaithip Chotiwongpipat (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2557-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • จับประเด็นสำคัญบนกระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   สงครามชัย ลีทองดี; Songkramchai Leethongdee (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553-12-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม 10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30 - 15.30 น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • จากภูมิปัญญาไส้หมอนขิดป่าติ้ว ช่วยการนึ่งซองซีลไม่ให้เปียกชื้น 

   บังอร อินอ่อน (โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   อัครินทร์ นิมมานนิตย์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal jubilee อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   เมตตา กูนิง (มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   ปารมี ทองสุกใส (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.), 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   ปิยะมิตร ศรีธรา (คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จุดประเด็นการทำงานวิจัยท่ามกลางงานประจำ 

   ธนะรัตน์ ลยางกูร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชน : สถานะความรู้ และข้อเสนอต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
  • ชีววัตถุ 

   สุธีรา เตชคุณวุฒิ; Suthira Taychakhoonavudh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • ชุดปิดแผลสุญญากาศแบบดัดแปลง,1998 กับแผลเรื้อรัง 

   ปาณิสรา สุขสวัสดิ์; Panitsara Suksawad (โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ...
  • ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ชุมชนกับการจัดการอาหารปลอดภัย 

   ละมัย เวทำ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ จังหวัดน่าน, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ชุมชนท่าไห ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพจิต 

   อุไรวรรณ ศรีระบุตร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห จังหวัดอุบลราชธานี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาระบบบริการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter4-5 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ 

   ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี