Now showing items 479-498 of 882

  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.), 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ (มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา 

   ปิยะมิตร ศรีธรา (คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง จากห้องแล็บถึงชุมชน : R2R สไตล์ อาจารย์ธาดา วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Royal Jubilee Ballroom อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค ...
  • จุดประเด็นการทำงานวิจัยท่ามกลางงานประจำ 

   ธนะรัตน์ ลยางกูร (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • จุดเปลี่ยนการพัฒนาเด็กและเยาวชน : สถานะความรู้ และข้อเสนอต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

   เพ็ญจันทร์ ประดับมุข-เชอร์เรอร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-18)
  • ชีววัตถุ 

   สุธีรา เตชคุณวุฒิ; Suthira Taychakhoonavudh (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2562-08-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานระบบยาของประเทศไทย (ฉบับที่ 3) วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมตันจง พาการ์ ชั้น 8 โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ
  • ชุดปิดแผลสุญญากาศแบบดัดแปลง,1998 กับแผลเรื้อรัง 

   ปาณิสรา สุขสวัสดิ์; Panitsara Suksawad (โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ...
  • ชุดสิทธิประโยชน์หลักด้านสุขภาพ 

   ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย; Supasit Pannarunothai (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ชุมชนกับการจัดการอาหารปลอดภัย 

   ละมัย เวทำ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปือ จังหวัดน่าน, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ชุมชนท่าไห ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพจิต 

   อุไรวรรณ ศรีระบุตร (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าไห จังหวัดอุบลราชธานี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาระบบบริการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter4-5 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ช่องทางการสื่อสารของเครือข่าย R2R อุบลศรีโสธรเจริญ 

   ศิริทิพย์ สงวนวงศ์วาน (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ญาณินทร์ เบด เตียงป้องกันและรักษาแผลกดทับ 

   ญาณินทร์ อุทโยภาศ (โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 3 : R2R in Tertiary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R 9 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัลดีเด่น ...
  • ฐานข้อมูลกลางเพื่อการกำหนดกลไกการกำหนดราคาและกลไกการจ่าย 

   บุญชัย กิจสนาโยธิน; Boonchai Kijsanayotin (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • ดอกไม้ในพายุ 

   บุษบงก์ วิเศษพลชัย (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-02-20)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน 2552 ในหัวข้อ เรียนรู้รับมือความรุนแรงทางสังคมและสุขภาพในชุมชนอย่างเท่าทัน วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 09.00-12.30 ณ ห้องย่อยที่ 6 อาคารอิมแพ็ค คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธานี
  • ดอกไม้ในพายุ : กรณีศึกษาผ่านมุมมองประสบการณ์ของผู้หญิงที่ถูกกระทำความรุนแรงซ้ำซากในครอบครัว 

   บุษบงก์ วิเศษพลชัย (สถานีอนามัยนาเกลือ, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ...
  • ดูแลผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินแบบองค์รวมด้วยจิตวิญญาณ 

   ป่วน สุทธิพินิจธรรม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551-07)
  • ดูแลรักษาไต ใส่ใจเรื่องยา 

   พัชริยา โทนหงษา (โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 

   โสภิชา เล้าเกต; Sopichar Laoket (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2566-01-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม “เปิดพื้นที่วิจัยระบบสุขภาพ สู่การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์” และประกาศกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 8.30–16.30 น. ณ โรงแรมอัศวิน ...
  • ตามรอยการขับเคลื่อนเครือข่ายและคุณภาพงาน R2R ภาคกลาง: มุมมองประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี 

   ชูวิทย์ ลิขิตยิ่งวรา (สำนักงานหลักประกันสุขภาพระดับเขตเครือข่าย 4, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี