Now showing items 1-2 of 2

  • กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร 

   กรกฏ จุฑาสมิต (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ และ สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4, 2556-01-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 16 -17 ...
  • การประเมินความเสี่ยง/ประโยชน์ของโครงการวิจัย 

   กรกฏ จุฑาสมิต (สถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ และสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4, 2556-01-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ระดับเขตและจังหวัด โดยความร่วมมือระหว่างสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 4 และสถาบันพัฒนาการคุ้มครองการวิจัยในมนุษย์ วันที่ 16 -17 ...