Now showing items 1-1 of 1

    • งานวิจัยด้านสุขภาพเปลี่ยนชีวิตคนไทยอย่างไร 

      กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์; Krisada Ruangareerat (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2557-09-04)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี