Now showing items 1-2 of 2

  • ประสานอย่างไรได้ใจแหล่งทุน 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2560-02-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
  • เสริมพลัง สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนองค์กรด้วย R2R 

   กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เสริมพลัง สร้างสรรค์ และขับเคลื่อนองค์กรด้วย R2R วันที่ 16 กรกฎาคม ...