Now showing items 1-1 of 1

    • ประสานอย่างไรได้ใจแหล่งทุน 

      กิตตินันท์ อนรรฆมณี; Kittinan Anakamanee (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2560-02-22)
      เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 3 (Research Manager : RM)ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี