Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาเพื่อการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ยาจำเป็นในระบบหลักประกันสุขภาพ 

   คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • การเพิ่มเข้าถึงบริการรังสีรักษาด้วยระบบส่งต่อทาง internet 

   นิภาภัทร คงโต; คณิตศักดิ์ จันทราพิพัฒน์; ชัยพร กันกา; ฉวีวรรณ เจิมสม (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง ขยายคุณค่างานประจำ: R2R พัฒนาการบริหารจัดการ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี