Now showing items 1-2 of 2

  • วิจัย : สู่การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน 

   จรรยาวัฒน์ ทับจันทร์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • สรุปโครงการพัฒนาต้นแบบการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพในบริบทพยาบาล 

   จรรยาวัฒน์ ทับจันทร์; Janyawat Tabjan (ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อห้องย่อยที่ 6 : R2R Clinic รับปรึกษาโครงร่างการวิจัยแบบจำกัดจำนวน วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ณ ...