Now showing items 1-2 of 2

  • การจัดการงานวิจัยอย่างมืออาชีพ 

   จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ; Chancharat Reodecha (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2557-09-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น
  • การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว. 

   จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ; Chancharat Reodecha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-05-14)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม HSRI Retreat หัวข้อ การบริหารจัดการและงานวิจัยสกว. วันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องดวงกมล โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร