Now showing items 1-1 of 1

    • Siriraj cold hot pack 

      ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ; สุมาลี แสงมณี (โรงพยาบาลศิริราช, 2554-07)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง R2R clinic: ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้บ่อยใน R2R วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-16.30 น. ณ Jupiter8-9 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี