Now showing items 1-1 of 1

    • ภาพรวมของข้อตกลงสนับสนุนวิจัย (สวรส.) 

      ณัฐิญา ศิลปอนันต์; Nattiya Sillapa-anan (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-01-28)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมก้าวสู่มิติใหม่กับการวิจัยพัฒนาระบบสุขภาพ วันที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. (ในรูปแบบออนไลน์)