Now showing items 1-3 of 3

  • กลไกกลางสารสนเทศทางการเงินการคลัง 

   อุทมพร วงษ์ศิลป์; ไอลดา สุขนาค; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; ถาวร สกุลพาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2016-10-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...
  • หลักการ แนวคิด การจัดสิทธิประโยชน์บริการผู้ป่วยในระยะเฉียบพลัน 

   ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2018-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: การดูแลสุขภาพแบบมุ่งเน้นคุณค่า” (Universal Health Coverage: Value Based Healthcare) ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ณ ...
  • อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง : สถานการณ์ระบบการเงินการคลัง 

   ถาวร สกุลพาณิชย์; Thaworn Sakunphanit (สำนักงานวิจัยเพื่อพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย, 2014-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี