Now showing items 1-3 of 3

  • บทคัดย่อแบบไหนที่ไม่ได้รางวัล จากบทเรียนงานปฐมภูมิ 

   ทัศนีย์ ญาณะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-07-10)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • เคล็ดลับสำหรับคุณเอื้อ : การส่งเสริม R2R ในหน่วยงาน 

   ทัศนีย์ ญาณะ (สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เคล็ดลับสำหรับคุณเอื้อ: การส่งเสริม R2R ในหน่วยงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00-14.30 น. ณ Jupiter13 อาคารชาแลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
  • เรียนรู้แลกเปลี่ยนผลงานเด่น R2R ยกระดับสนับสนุนบริการปฐมภูมิให้แข็งแกร่งด้วยการวิจัย R2R 

   ทัศนีย์ ญาณะ (สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555-07-11)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี