Now showing items 1-1 of 1

    • การบริหารงานเครือข่ายวาร์ฟารินครบวงจร 

      ธีรพล เกาะเทียน; ดุษฎี อารยะวงศ์ชัย (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี, 2555-07-10)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัยครั้งที่ 5 “วิถี R2R: เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร” วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี