Now showing items 1-1 of 1

    • บทบาทภาคประชาชนต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และการเข้าถึงบริการ 

      ปฏิวัติ เฉลิมชาติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...