Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนารูปแบบการสันนิษฐานสาเหตุการตายจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2550-2553 

      ปรีชา ทองมูล; สิริพร วงศ์ตรี; Preecha Thongmoon (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 5 : R2R in other setting แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย 5 กรณีศึกษาที่ได้รับรางวัล ...