Now showing items 1-2 of 2

  • ข้อเสนอเชิงนโยบายการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ 

   ปรีดา แต้อารักษ์ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2553-12-01)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุม 10 ปี การกระจายอำนาจด้านสุขภาพ : สังเคราะห์บทเรียนเพื่อหาทางออกร่วมกัน วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ชั้น 5 อาคารจอดรถ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ
  • วิจัย เปลี่ยนชีวิต 

   ปรีดา แต้อารักษ์; Preeda Taearak (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๘, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี