Now showing items 1-1 of 1

    • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย โรงพยาบาลสงขลา (Palliative care service Songkhla hospital) 

      พฤกษพร ธรรมโชติ (2559-10-11)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...