Now showing items 1-2 of 2

  • โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และกุญแจสำคัญเพื่อความสำเร็จ 

   พิสนธิ์ จงตระกูล (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • ใช้ยาสมเหตุผล PLEASE 

   พิสนธิ์ จงตระกูล (คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559-08-02)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ