Now showing items 1-1 of 1

    • แนวคิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      ภูดิท เตชาติวัฒน์; Phudit Tejativaddhana (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2015-12-15)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเครือข่ายการวิจัยระบบสุขภาพ หัวข้อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของหน่วยงานวิจัยเชิงระบบและนโยบายสุขภาพ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องกินรี2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ