Now showing items 1-1 of 1

    • ข้อเสนอหัวข้อการวิจัย 

      มังกร ประพันธ์วัฒนะ; Mangkorn Prapunwattana (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-08-27)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร