Now showing items 1-2 of 2

  • P4P: Pay for Performance 

   ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; Yongyuth Pongsupap (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556-05-27)
   เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ
  • ความก้าวหน้าและโอกาสจากการมีพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ 

   ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; Yongyuth Pongsupap (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2565-07-08)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ 30 ปี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ก้าวสู่ทศวรรษที่ 4 : ร่วมกันวิจัย ยกระดับคุณภาพชีวิต (To the Next Decade : Enhance Research for Life) วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ ...