Now showing items 1-1 of 1

    • P4P: Pay for Performance 

      ยงยุทธ พงษ์สุภาพ; Yongyuth Pongsupap (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2556-05-27)
      เอกสารนำเสนอประกอบเวทีวิชาการ : วิกฤติ P4P “ระดมพลังปัญญาร่วมหาทางออก” วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุมวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ