Now showing items 1-1 of 1

    • Research Management System 

      รุ่งทิวา หมื่นปา; Rungtiwa Hmuenpha (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2552-08-27)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร