Now showing items 1-1 of 1

    • ปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อนน้ำดื่มในโรงเรียน 

      วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร (ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 อุบลราชธานี, 2553-08-26)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 Thailand Research Expo 2010 ในห้องย่อยการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ วันที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 13.30-16.30 น. ณ เซ็นทรัลเวิลด์