Now showing items 1-1 of 1

    • การผ่าตัดไส้เลื่อนที่ขาหนีบแบบไม่ต้องนอนค้างคืนในโรงพยาบาล 

      วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ (โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี, 2555-07-11)
      วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยไส้เลื่อนที่ีขาหนีบในโรงพยาบาลทั่วไป 2. เพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการดมยาหรือการฉีดยาชาเข้าไขสันหลังและลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ...