Now showing items 1-2 of 2

  • I San Stroke Fast Track 

   สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557-09-04)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการวิจัยระบบสุขภาพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 “วิจัย...เปลี่ยนชีวิต” วันที่ 4-5 กันยายน 2557 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี
  • การพัฒนาระบบบริการโรคทางระบบประสาท และงานวิจัยทางประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   สมศักดิ์ เทียมเก่า; Somsak Tiamkao (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2557-07-22)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์งานวิจัยเกี่ยวกับสมอง จิตใจ และพฤติกรรม” (Development of Research Strategies for Brain Mind and Behaviour) จัดโดย สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ...