Now showing items 1-1 of 1

    • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช่วงปีที่ผ่านมา 

      สุกัลยาณี สิงห์สัตย์; Sukunyanee Singsat (โรงพยาบาลกุดจับ, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน R2R ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจากอดีตผู้ที่ได้รับรางวัล ...