Now showing items 1-1 of 1

    • ประสานสายธารแห่งการเรียนรู้ คน งาน และความสุขด้วย R2R 

      สุธิต คุณประดิษฐ์; Sutit Khunpradit (โรงพยาบาลลำพูน, 2552-07-17)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 5 : สนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสานสายธารแห่งการเรียนรู้ คน งาน และความสุขด้วย R2R ...