Now showing items 1-2 of 2

  • ความไม่เป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556-04-25)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการ การวิจัยระบบสุขภาพประจำปี 2556 การจัดการความรู้สู่ระบบสุขภาพที่เป็นธรรม วันที่ 25-26 เมษายน 2556 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
  • สถานการณ์ระบบยาประเทศไทยรู้เท่าทันกระแสโลก 

   สุพล ลิมวัฒนานนท์; Supon Limwattananon (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552-08-26)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ข้อเสนอกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาระบบยา “การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย” วันที่ 26-27 สิงหาคม 2552 ณ ห้องประชุมกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร