Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากโรงไฟฟ้าจะนะ สงขลา 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; ชนนท์ กองกมล; Supat Hasuwannakit (โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา, 2552-05-12)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโดย ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ...
  • บทเรียนจากกองทุนสุขภาพชุมชนสู่แผนสุขภาพจังหวัดสงขลา 

   สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ; Supat Hasuwankit (โรงพยาบาลจะนะ, 2552-07-17)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 2 : จากชุมชนสู่นโยบาย R2R Success story: สุขภาวะทางเพศ, โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพระดับตำบล, ...