Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยกับการเอาไปใช้ประโยชน์ จากหิ้งสู่ห้าง 

      สุมลวรรณ สังข์ช่วย; Sumonwan Sungchuay (สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี สวทช, 2557-09-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย รุ่นที่ 1 วันที่ 16 - 18 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมารวย กาเด้น