Now showing items 1-1 of 1

    • การพัฒนาเขตพื้นที่ เครือข่ายบริการสุขภาพที่ 5 

      สุริยะ วงศ์คงคาเทพ (สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข, 2556-03-02)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลงกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2 วันที่ 2 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่น ถ.ราชดำริ กรุงเทพฯ