Now showing items 1-1 of 1

    • ขับเคลื่อนคุณภาพเพื่อประสิทธิภาพและความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพ 

      จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์; สุรีรัตน์ งามเกียรติไพศาล; ฬุฬีญา โอชารส; วิชชาภรณ์ อินทรชุติ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...