Now showing items 1-1 of 1

    • แนวทางศึกษาหลักการชดเชยของศาลในคดีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

      อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552-05-12)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมการพัฒนาระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโดย ชุดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและขับเคลื่อนระบบสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2552 ...