Now showing items 1-1 of 1

    • การวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ 

      ศุภชัย ศรีสุชาติ; แก้วขวัญ ตั้งติพงศ์กูล; อนิณ อรุณเรืองสวัสดิ์; นรา แป้นประหยัด (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์, 2556-01-14)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการวิจัยประเมินผลแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสุขภาพ วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ ...