Now showing items 1-1 of 1

    • กลไกกลางสารสนเทศทางการเงินการคลัง 

      อุทุมพร วงษ์ศิลป์; ไอลดา สุขนาค; ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย; ถาวร สกุลพาณิชย์ (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2559-10-11)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย (ครั้งที่ 2) : ยั่งยืนด้วยคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเป็นธรรม และการประชุมชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 วันที่ 10 ...