Now showing items 1-2 of 2

  • การพัฒนาเครื่องมือพิทักษ์สิทธิ์ส่วนบุคคลในการตรวจ Pap smear กางเกงวิเศษ 

   อุบลวรรณา เรือนทองดี; จุลจราพร สินสิริ; Ubonwanna Luentongdee (โรงพยาบาลบางปลาม้า, 2552-07-16)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 7 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน R2R ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจากอดีตผู้ที่ได้รับรางวัล ...
  • เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคกลาง (สุพรรณบุรี) 

   อุบลวรรณา เรือนทองดี (โรงพยาบาลบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี, 2554-07)
   เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย ครั้งที่ 4 เรื่อง เครือข่ายที่มีชีวิต: เครือข่าย R2R ภาคกลาง: R2R ใครๆก็ทำได้ ง่ายจะตาย วันที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.30-11.00 น. ณ Jupiter11 อาคารชาแลนเจอร์ ...