Now showing items 1-1 of 1

    • การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล เขตบริการสุขภาพที่ 10 

      อุษณีย์ กิตติวงศ์สุนทร; Usanee Kittiwongsunthorn (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, 2559-08-01)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล พ.ศ. 2559 วันที่ 1-2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 6-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ