Now showing items 1-1 of 1

    • โครงการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุสมผลของสถานีอนามัยหลังเขา 

      เกศนีย์ คงสมบูรณ์ (สถานีอนามัยหลังเขา, 2552-07-16)
      เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย R2R : เพิ่มคุณค่า พัฒนาคน พัฒนาบริการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ ห้องย่อยที่ 1 : R2R in Primary care แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัย R2R ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ...